Sakrament małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się w Parafii zamieszkania narzeczonej (lub narzeczonego) przynajmniej trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu kościelnego, celem przeprowadzenia formalności przedmałżeńskich. Jeśli ślub odbywa się poza miejscem zamieszkania narzeczonych, to powinni dostarczyć zgodę z parafii zamieszkania na przeprowadzenie formalności przedmałżeńskich.

UWAGA:

Według  prawa kanonicznego ślub powinien odbyć się w kościele parafialnym narzeczonej lub narzeczonego, a z ważnej i słusznej przyczyny – za pisemną zgodą Parafii jednego z narzeczonych – w innym kościele. W tym jednak przypadku formalności przedmałżeńskie (protokół) są przeprowadzane w parafii, w której odbywa się ślub, chyba że będzie ono zawierane w kościele nieparafialnym, tj. rektoralnym lub zakonnym (na podstawie Dekretu ogólnego Konferencji Episkopatu Polski o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego z dnia 8 października 2019 r. punkt 10. – promulgacja SEP-D/6.2-8 z dnia 26 listopada 2019 r.) .

Małżeństwo – wymagane dokumenty:

  • dowód osobisty,
  • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy bez 1 dnia)
  • z kolei osoby, które zawarły wcześniej kontrakt cywilny dostarczają stosowne zaświadczenie,
  • świadectwo sakramentu Chrztu św. z parafii, w której miał miejsce ten sakrament (ważne 6 miesięcy) z adnotacją, czy nie ma wzmianki o zawartym już małżeństwie,
  • świadectwo sakramentu Bierzmowania, jeśli nie ma adnotacji w metryce,
  • indeks nauki religii ze szkoły ponadpodstawowej,
  • zaświadczenie z kursu dla narzeczonych,
  • osoby, u których stwierdzono nieważność sakramentu małżeństwa dostarczają stosowny wyrok sądu kościelnego,
  • osoby po rozwodzie cywilnym dostarczają stosowny wyrok sądu cywilnego,
  • wdowcy przynoszą kościelny akt zgonu współmałżonka.

Sakrament małżeństwa z osobą niewierzącą, niepraktykującą lub innego wyznania

Sakrament małżeństwa z osobą niewierzącą, niepraktykującą lub innego wyznania jest możliwy, ale wymagane są w tym przypadku dodatkowe dokumenty oraz specjalna zgoda biskupa, czyli dyspensy. Zazwyczaj w takich przypadkach strona wierząca wypowiada formułę religijną, a strona niewierząca mówi przysięgę bez odwołania się do Boga.

image

Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu.

Katechizm Kościoła Katolickiego