Ks. Stanisław Gulak

Proboszcz
Ksiądz Stanisław urodził się w Tomaszowie Lubelskim, jest kapłanem diecezji lubelskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1990 roku z rąk abp. Bolesława Pylaka. Później pracował jako wikariusz w Chodlu w 1993 roku podjął studia doktoranckie w KUL, które ukończył w 2008 roku obronionym doktoratem. Od 1995 do 2000 był prefektem Liceum Społecznego im. Jana III Sobieskiego w Lublinie. W 2000 roku został kapelanem wojskowym. Najpierw objął stanowisko proboszcza parafii wojskowej w Wesołej, gdzie był kapelanem 1 Warszawskiej Brygady Pancernej. Od roku 2001 został kapelanem WSOSP w Dęblinie, proboszczem parafii wojskowej Matki Bożej Loretańskiej, wykładowcą filozofii i etyki we WSOSP, był inicjatorem budowy kościoła garnizonowego w Dęblinie. Za swoje zasługi został szefem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Polowej, a w roku 2007 proboszczem parafii wojskowej św. Agnieszki w Krakowie, Dziekanem 2 Korpusu, a po roku Dziekanem Wojsk Specjalnych. Z Wojskami Specjalnymi związany przez 8 lat. Przez 9 lat posługi kapelańskiej w latach 2007 – 2016 przeprowadził kompleksową renowację zabytkowego kościoła św. Agnieszki w Krakowie, obiektów przylegających do świątyni i terenu wokół całego kompleksu przy ul. Dietla 30. Za co został odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotą Odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, przez Prezydenta Miasta Krakowa za zasługi dla Miasta odznaczony odznaką „Honoris Gratia”. Po habilitacji w 2015 został dyrektorem Instytutu Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki w PPWSZ w Nowym Targu. Zaś dnia 9 maja 2016 r. wybrano go na stanowisko rektora tejże Uczelni. Funkcję tę pełnił do 17 marca 2020 roku. Ks. płk Stanisław Gulak był wielokrotnie odznaczany przez władze państwowe, wojskowe i kościelne: otrzymał godność kapelana Jego Świątobliwości (2008), oraz kanonika honorowego kapituły archikatedralnej lubelskiej (2015), kanonika honorowego kapituły katedry polowej Wojska Polskiego (2015). W związku z wysoką pozycją, jaką zdobył ks. płk Stanisław Gulak w świeckim środowisku, dotknęły go przykre wydarzenia. Jeszcze nie skończył kadencji rektorskiej, a osoby niechętne jego osobie – na skutek różnych pobudek polityczno-społecznych – podjęły skoordynowane działania celem zniszczenia nie tylko jego kariery, ale i osoby. Ponieważ nie było żadnych konkretnych zarzutów dotyczących zaniedbań prawnych czy ekonomicznych urzędującego Rektora, dlatego niechętne mu środowiska zarzuciły mu w mediach naukowy plagiat. Konsekwencją tych wydarzeń było wytoczenie postępowania dyscyplinarnego, z którego ks. Rektor wyszedł obronną ręką. Jednak brutalną konsekwencją zaistniałej sytuacji było zawiadomienie do prokuratury w Krakowie przez osobę z kręgów niechętnych byłemu już Rektorowi. Jednak prokuratura nie znajdując dowodów na rzekome zarzuty umorzyła postępowanie. Na korzyść byłego Rektora przemawiają dwa prawomocne orzeczenia: 1) Postanowienie Prokuratury Rejonowej Kraków Podgórze nr PR 5 Ds.104.2020 z 7 grudnia 2020 r. : “o umorzeniu dochodzenia (…) wobec braku danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia przestępstwa”; 2) Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 lutego 2021, sygn. akt II SA/Wa/ 1153/20, “w przedmiocie odwołania z funkcji rektora uczelni” Stanisława Gulaka, w którym uchylono decyzję Ministra i zasądzono zwrot kosztów postępowania na rzecz Stanisława Gulaka. Na podstawie tych wyroków były Rektor mógłby się ubiegać o zadośćuczynienie oraz powrót na stanowisko, jednak zrezygnował z takiej drogi i podjął decyzję o powrocie do działalności duszpasterskiej. Dzięki temu właśnie został mianowany proboszczem tej parafii.

Ks. Wojciech Marczewski

Wikariusz
Urodzony w 1976 roku w Lublinie, święcenia kapłańskie w 2002 udzielił Abp. Józef Życiński. Pracował w parafiach św. Józefa w Kraśniku, św. Marii Magdaleny w Sernikach, św. Zofii w Tarnogórze, św. Jana Chrzciciela w Nałęczowie, Miłosierdzia Bożego w Lublinie, od 2018 r. Wniebowzięcia NMP w Puławach, nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr. 2 w Puławach.